VisitAarhus' Data Protection Notice

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Denne Data Protection Notice har til formål at oplyse dig om, hvordan VisitAarhus behandler de personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi har indsamlet i forbindelse med formålene angivet under pkt. 3., når du agerer som henholdsvis 

i)     jobansøger, 
ii)    bruger af hjemmesiderne, 
iii)   modtager af nyhedsbreve, 
iv)   samarbejdspartner og leverandør, 
v)    deltager på kendskabs- og presseture, 
vi)   deltager på messer, workshops og partnerarrangementer, 
vii)  gæst hos VisitAarhus, eller deltager i markedsanalyser eller 
viii) deltager i konkurrencer.     

Vi vil alene behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Data
Protection Notice samt den lovgivning, vi er underlagt, herunder Europa- Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ('Databeskyttelsesforordningen') samt lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til Databeskyttelsesforordningen ('Databeskyttelsesloven') samt anden lovgivning, der supplerer disse regler.

VisitAarhus er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

VisitAarhus
Balticagade 19, 1.
8000 Aarhus C
CVR-nr. 17579339
Telefon: (+45) 87 31 50 10
Mail: info@visitaarhus.com

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfra vi indsamler dem, til hvilke formål vi indsamler dem, og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi tager beskyttelsen af personoplysninger alvorligt og tilstræber at have størst mulig gennemsigtighed om vores indsamling og behandling af personoplysninger. Når vi behandler personoplysninger om dig, skal du vide, hvilke oplysninger vi behandler samt til hvilke formål.

I det følgende vil vi oplyse separat for hver af de persongrupper, vi behandler oplysninger om. Vælg en persongruppe for at få yderligere oplysninger.

Jobansøgere

Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder rekrutteringsbureauer, dine referencer og offentligt tilgængelige kilder. Såfremt vi indhenter referencer, sker det efter forudgående samtykke fra dig.

Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder, herunder de sociale medier. Når du sender din ansøgning med bilag, herunder CV, portrætfoto, anbefalinger, eksamensbeviser og eventuelle testresultater, behandler vi dine oplysninger med henblik på at vurdere din egnethed til stillingen, herunder om vi vil tilbyde dig en samtale og i givet fald den ledige stilling. I denne forbindelse kan vi også anmode dig om at gennemføre en kvalifikations- og/eller personlighedstest, med henblik på at vurdere dine kvalifikationer, kompetencer og personlighed i forhold til den konkrete stilling.

Formålet med behandlingen er som led i vores myndighedsudøvelse at ansætte medarbejdere og at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og e.

Efter indhentelse af dit samtykke kan vi indsamle oplysninger om dig fra referencer, herunder blandt andet oplysninger om din arbejdserfaring og kompetencer.

Brugere af hjemmesiden

Når du besøger VisitAarhus’ hjemmesider www.visitaarhus.dk, www.visitaarhus.com, www.visitaarhus.de (samt øvrige sider ejet af VisitAarhus: www.visitaarhusconvention.dk, www.visitaarhusconvention.com), indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, herunder f.eks. hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, tekniske data om dit udstyr og din browseradfærd samt andre informationer om din computer. Oplysningerne indsamler vi ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier, herunder pixels. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, herunder udarbejde statistikker. Herudover bruges oplysninger om din adfærd på VisitAarhus’ hjemmesider til bedre at forstå (profilere) de personer, der besøger de pågældende hjemmesider med henblik på at forbedre vores markedsføringsmuligheder såvel på vores hjemmesider som gennem tredjeparter. 

Når vi bruger cookies og lignende teknologier til den tekniske tilgængeliggørelse af VisitAarhus’ hjemmesider, sker behandlingen med henblik på udførelse af en opgave om at udvikle og markedsføre Aarhusregionen som Danmarks andenstørste turistdestination (DMO) som led i vores myndighedsudøvelse, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Dette samme gælder, hvis vi i forbindelse med din henvendelse behandler oplysninger om dit navn, e-mailadresse samt de oplysninger, du derudover måtte vælge at sende til os i forbindelse med din henvendelse. Disse opgaver er blevet VisitAarhus pålagt af de syv kommuner i Aarhusregionen; Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

I andre tilfælde, f.eks. hvor vi bruger cookies og lignende teknologier til at forbedre VisitAarhus’ hjemmesider, profilering og markedsføring, sker behandlingen på baggrund af dit samtykke, jf. VisitAarhus’ hjemmesider, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Modtagere af nyhedsbreve

Når du tilmelder dig éet eller flere af vores nyhedsbreve, indsamler vi oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, evt. interesser, hvilke(t) nyhedsbrev(e), du ønsker at modtage, og at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve på e-mail. Alt afhængig af hvilke(t) nyhedsbrev(e) du tilmelder dig, indsamler vi tillige oplysninger om, hvilken virksomhed/organisation du arbejder for, din jobtitel, telefonnummer, adresse samt navnet på din Instagramprofil, blog eller lign.

Formålet er at sende dig det/de nyhedsbrev(e), som du har anmodet om, samt at markedsføre Aarhusregionen som turistdestination med dit forudgående samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Samarbejdspartnere og leverandører

Når du som kontaktperson for én af vores leverandører eller samarbejdspartnere kommunikerer med os, eller indgår aftaler med os på vegne af den virksomhed, organisation eller myndighed, du repræsenterer, indsamler og behandler vi oplysning om dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsplads og stilling.

Formålet er at kunne kommunikere med dig og den virksomhed, organisation eller myndighed, du repræsenterer, samt at varetage VisitAarhus’ arbejde som DMO  med at markedsføre Aarhusregionen som turistdestination i henhold til udførelsen af en opgave om at udvikle og markedsføre Aarhusregionen som Danmarks andenstørste turistdestination (DMO), jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Denne opgave er blevet VisitAarhus pålagt af de syv kommuner i Aarhusregionen; Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder din arbejdsgiver samt dine kollegaer.

Deltagere på kendskabs- og presseture

Når du som turoperatør, rejseagent, journalist, influencer eller anden repræsentant deltager i kendskabs- og presseture, kan vi indsamle og behandle oplysninger om for eksempel dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, titel, køn, civilstatus, nationalitet, fødselsdato, pasnummer, oplysninger om nærmeste pårørende, links til dine profiler på de sociale medier samt særlige præferencer og behov i forhold til kost. I særlige tilfælde kan vi også indsamle og behandle særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger i form af allergier og sygdomme samt oplysninger om religiøs overbevisning, race og etnisk oprindelse, seksuelle forhold og seksuel orientering. 

Formålet er at kunne kommunikere med dig og tilrettelægge et skræddersyet program til dig i forbindelse med din kendskabs- eller pressetur, herunder træffe de fornødne rejseforanstaltninger og forholdsregler samt at varetage VisitAarhus’ arbejde som DMO med at markedsføre Aarhusregionen som turistdestination i henhold til udførelsen af en opgave om at udvikle og markedsføre Aarhusregionen som Danmarks andenstørste turistdestination, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Denne opgave er blevet VisitAarhus pålagt af de syv kommuner i Aarhusregionen; Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig, herunder når vi kommunikerer med dig, samt når du udfylder én af vores formularer/skemaer til brug ifm. din forestående kendskabs- eller pressetur. Vi kan dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder vores samarbejdspartnere og leverandører, samt fra artikler og andre offentliggjorte medier. 

Deltagere på messer, workshops og partnerarrangementer

Når du deltager på messer, workshops og partnerarrangementer, kan vi indsamle og behandle oplysninger om for eksempel dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed og titel. 

Formålet er at kunne kommunikere med dig samt at varetage VisitAarhus’ arbejde som DMO med at markedsføre Aarhusregionen som Danmarks andenstørste turistdestination. Denne opgave er blevet VisitAarhus pålagt af de syv kommuner i Aarhusregionen; Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

Vi indsamler og behandler alene helbredsoplysninger, hvis vi vurderer, det er relevant og sagligt i relation til din deltagelse, og hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a.

Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig, herunder når vi kommunikerer med dig, når du giver os dit visitkort, samt når du tilmelder dig messer, workshops eller partnerarrangementer.

Gæster hos VisitAarhus

Når du besøger VisitAarhus og logger på vores gæstenetværk, indsamler og behandler vi oplysninger om din MAC-adresse, IP-adresse, din computers/devices host navn samt de webadresser, du indhenter data fra.

Formålet er at opnå indsigt i hvilke aktiviteter, der foregår på VisitAarhus’ gæstenetværk med henblik på at optimere løsningen samt at kunne foretage fejlfinding. Denne behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave om at udvikle og markedsføre Aarhusregionen som Danmarks andenstørste turistdestination. Denne opgave er blevet VisitAarhus pålagt af de syv kommuner i Aarhusregionen; Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

Deltagere i markedsanalyser

Når du som kontaktperson eller repræsentant for en virksomhed eller organisation deltager og afgiver svar i markedsanalyser eller tilfredsundersøgelser, kan vi indsamle og behandle dit navn, e-mailadresse samt dine svar afgivet ifm. tilfredshedsundersøgelsen, herunder blandt andet oplysninger om virksomhedens/organisationens tilfredshed med VisitAarhus’ aktiviteter og arrangementer.

Formålet er at indsamle information om virksomhedens/organisationens gennemførelse af kurser og konferencer samt forbruget på disse og for at kunne måle tilfredsheden med vores aktiviteter og arrangementer med henblik på at kunne varetage VisitAarhus’ arbejde som DMO med at markedsføre Aarhusregionen som turistdestination i henhold til udførelsen af en opgave om at udvikle og markedsføre Aarhusregionen som Danmarks andenstørste turistdestination. Denne opgave er blevet VisitAarhus pålagt af de syv kommuner i Aarhusregionen; Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

Oplysningerne om dit navn samt e-mailadresse indsamler vi i de fleste tilfælde fra andre turismeorganisationer. Vi kan dog også selv have dine kontaktoplysninger liggende fra tidligere relevant kommunikation, herunder hvis den virksomhed eller partner, som du arbejder for, er samarbejdspartner eller leverandør til VisitAarhus.

Deltagere i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer, kan vi indsamle og behandle oplysninger om for eksempel dit navn, e-mailadresse, postnummer og telefonnummer.
Formålet er at kunne kommunikere med dig og med henblik på at kunne varetage VisitAarhus’ arbejde som DMO  med at markedsføre Aarhusregionen som turistdestination i henhold til udførelsen af en opgave om at udvikle og markedsføre Aarhusregionen som Danmarks andenstørste turistdestination. Denne opgave er blevet VisitAarhus pålagt af de syv kommuner i Aarhusregionen; Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

Oplysningerne indsamler vi i de fleste tilfælde direkte fra dig i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen.

Modtagere af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive overført til leverandører, samarbejdspartnere, aftaleparter eller andre tredjeparter, der behandler oplysninger på vegne af VisitAarhus. Disse virksomheder kan være databehandlere, der behandler dine personoplysninger efter vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28. Denne pålægger bl.a. disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

Dine personoplysninger kan endvidere videregives til offentlige myndigheder, i det omfang, det følger af en retlig forpligtelse eller er nødvendigt for at udføre den opgave, VisitAarhus er blevet pålagt. Disse vil i de fleste tilfælde være selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

Herudover vil VisitAarhus i visse tilfælde være fælles dataansvarlig med modtagerne af dine personoplysninger. Dette gælder navnlig i relation til behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på VisitAarhus’ hjemmesider. 

I visse tilfælde overfører vi personoplysninger uden for EU/EØS til modtagere, der ikke nødvendigvis har samme beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger, som inden for EU/EØS-landene. Vi vil i så fald informere dig om de fornødne eller passende garantier og om, hvor du kan finde dem eller få dem udleveret.

I det følgende vil vi oplyse separat om videregivelse af personoplysninger for hver af de persongrupper, vi behandler oplysninger om. Vælg en persongruppe for at få yderligere oplysninger.

Jobansøgere

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores leverandører af e-rekrutteringssystem, udbydere af personlighedsanalyser samt vores hostingleverandører i det omfang, vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.

Brugere af hjemmesiden

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer og hosting af hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Herudover samarbejder vi med visse tredjeparter med henblik på målrettet markedsføring. Disse omfatter Meta, der er etableret i Ireland, Google Analytics v/Google LLC og Google Tag Manager v/Google LLC, der er etableret i USA.

Meta Ireland er ligeledes fælles dataansvarlig for den fælles behandling, der sker i forbindelse med dit besøg på VisitAarhus’ hjemmesider, og for at de oplysninger, der kræves iht. artikel 13(1)(a) og (b) i Databeskyttelsesforordningen, kan findes i Meta Irelands datapolitik på www.facebook.com/about/privacy. Disse oplysninger omfatter bl.a., hvordan Meta Ireland behandler personoplysninger, herunder retsgrundlaget, som Meta Irelands behandling hviler på, samt måderne hvorpå du kan udøve dine rettigheder over for Meta Ireland. 

VisitAarhus har tiltrådt Metas tillæg om dataansvarlig for at bestemme det respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i henhold til Databeskyttelsesforordningen i forbindelse med den fælles behandling (som angivet i de gældende produktvilkår). VisitAarhus og Meta er i denne forbindelse enige om, at:

i)  VisitAarhus er ansvarlig for som minimum at give dig de oplysninger, der er angivet ovenfor; 
ii)  Meta Ireland er ansvarlig for at muliggøre, at dine rettigheder kan udøves i henhold til artikel 15-20 i Databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, der er opbevaret af Meta Ireland efter den fælles behandling.

Google er ligeledes dataansvarlig for den fælles behandling, der sker i forbindelse med dit besøg på VisitAarhus’ hjemmesider.

De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem Google og Metas certificering under EU-U.S. Data Privacy Framework, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 45.

Modtagere af nyhedsbreve

Vi anvender ActiveCampaign og Yulsn til udsendelse af nyhedsbreve. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Én af databehandlerne, ActiveCampaign, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem ActiveCampaigns certificering under den såkaldte EU-U.S. Data Privacy rammeaftale.

Samarbejdspartnere og leverandører

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang, vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.

Dine personoplysninger kan desuden videregives til andre eksterne samarbejdspartnere eller leverandører, i det omfang, det er nødvendigt.

Deltagere på kendskabs- og presseture

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang, vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.

Dine personoplysninger kan endvidere videregives til eksterne samarbejdspartnere, herunder destinationspartnere, rejsearrangører, hoteller og restauranter i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne tilrettelægge og gennemføre den tur, du skal deltage i. 

Vi videregiver alene særlige kategorier af oplysninger, herunder blandt andet oplysninger om allergier og sygdomme, til vores samarbejdspartnere, hvis du har givet os udtrykkeligt samtykke hertil.

Deltagere på messer, workshops og partnerarrangementer

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang, vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.

Dine personoplysninger kan endvidere videregives til eksterne samarbejdspartnere, i det omfang, det er nødvendigt for at kunne tilrettelægge og gennemføre den messe, workshop eller partnerarrangement, du skal deltage i. Vi videregiver alene særlige kategorier af oplysninger, herunder blandt andet oplysninger om allergier, til vores samarbejdspartnere, hvis du har givet os udtrykkeligt samtykke hertil.

Dine personoplysninger kan desuden videregives til andre deltagere ved arrangementet i form af en deltagerliste, som omfatter navn og virksomhed på deltagerne.

Gæster hos VisitAarhus

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang, vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.

Deltagere i markedsanalyser

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang, vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer, og analyseinstitutter.

I visse tilfælde offentliggør vi resultaterne af vores analyser og undersøgelser. Publiceringen vil i så fald ske på aggregeret niveau, hvilket betyder, at oplysningerne ikke længere er personhenførbare.

Deltagere i konkurrencer

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere i det omfang, vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til ansatte hos VisitAarhus med henblik på at kunne trække en vinder.

I visse lande vil dine personoplysninger blive delt med eksterne parter, herunder notarer og advokater i henhold til lokal lovgivning. Oplysninger herom vil være tilgængelige i konkurrencebetingelserne.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.

Særlige lovregler, herunder i f.eks. arkivlovgivningen, forældelses- og bogføringsloven mv., kan medføre, at vi har en ret eller pligt til at opbevare dine personoplysninger i længere tid. Vi forbeholder os derudover retten til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode end angivet nedenfor, hvis vi vurderer, at det vil være nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

I det følgende vil vi oplyse separat vedr. opbevaring af personoplysninger for hver af de persongrupper, vi behandler oplysninger om. Vælg en persongruppe for at få yderligere oplysninger.

Jobansøgere

Modtagne ansøgninger fra ansøgere, der ikke bliver tilbudt ansættelse, slettes senest 6 måneder efter, ansøgningsrunden er afsluttet, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode.

Uopfordrede ansøgninger, der ikke indgår i en aktuel ansættelsesproces, slettes senest 6 måneder efter modtagelsen, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode, eller vi er retligt forpligtet til at gemme ansøgningen.

Brugere af hjemmesiden 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af VisitAarhus’ hjemmesider slettes, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med generelle henvendelser slettes løbende, som de bliver besvaret, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme henvendelsen.

Modtagere af nyhedsbreve

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbreve trækkes tilbage, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Vi opbevarer dog dokumentation for dit samtykke to år efter, du har trukket det tilbage.

Samarbejdspartnere og leverandører

Dine personoplysninger slettes i forbindelse med, at samarbejdet med vores samarbejdspartner eller leverandør ophører, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne. I det omfang dine personoplysninger er indsamlet i forbindelse med forhandling og indgåelse af konkrete aftaler, tilbud eller lignende, vil vi med henblik på dokumentation opbevare disse i en periode på op til 3 år efter samarbejdets ophør. 

Deltagere på kendskabs- og presseture

Oplysninger indsamlet i forbindelse med vores kommunikation med dig slettes, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af kendskabsture slettes senest 3 måneder efter, turen er afholdt, medmindre vi er underlagt en retlig forpligtelse til at gemme oplysningerne. Særlige kategorier af personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes senest på det tidspunkt, hvor der ikke længere er brug for oplysningen, eller når du trækker dit samtykke tilbage, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Deltagere ved messer, workshops og partnerarrangementer

Oplysninger indsamlet i forbindelse med vores kommunikation med dig slettes, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din deltagelse i messer, workshops eller partnerarrangementer slettes senest 3 måneder efter arrangementet, medmindre vi er underlagt en retlig forpligtelse til at gemme oplysningerne. Særlige kategorier af personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes senest på det tidspunkt, hvor der ikke længere er brug for oplysningen, eller når du trækker dit samtykke tilbage, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Gæster hos VisitAarhus

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af vores netværk slettes automatisk en måned efter, de er indsamlet, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Deltagere i markedsanalyser

Dine personoplysninger slettes eller gøres aggregerede, dvs. anonyme, umiddelbart efter, vi har gennemført vores markedsanalyse, medmindre andet fremgår i forbindelse med den konkrete undersøgelse, eller vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Deltagere i konkurrencer

Oplysninger indsamlet i forbindelse med vores kommunikation med dig slettes, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencen slettes senest 3 måneder efter, vinderen er trukket. I visse lande vil det være nødvendigt at gemme oplysningerne i en længere periode i henhold til lokal lovgivning. Oplysninger herom vil være tilgængelige i konkurrencebetingelserne.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af disse oplysninger oplyser vi dig nedenfor om dine rettigheder. Dine rettigheder kan dog være underlagt visse betingelser eller undtagelser. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at modtage oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@visitaarhus.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Skulle du blive opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Dette gælder f.eks., hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, herunder forvaltningsloven eller arkiveringsloven, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få disse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@visitaarhus.com.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over VisitAarhus’ behandling af dine personoplysninger. En klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon (+45) 33 19 32 00.

Ændringer til denne information

Såfremt vi foretager ændringer i nærværende Data Protection Notice, vil du blive orienteret om det, i det omfang, vi forsat har dine personoplysninger registreret.
Versioner

Dette er version 2 af VisitAarhus’ Data Protection Notice dateret den 4. marts 2024.

VisitAarhus